Λίγα λόγια

Για να με γνωρίσετε καλύτερα...

Η Σώτη Γρίβα είναι λακανική ψυχαναλύτρια – συγγραφέας και έχει μεταπτυχιακή ειδίκευση (άριστα) στο λακανικό ασυνείδητο από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμμετείχε επί σειρά ετών στη Διεθνή Σχολή Ψυχανάλυσης των Φόρουμ του Λακανικού πεδίου με έδρα το Παρίσι. Πρόσφατα ίδρυσε το Ψυχαναλυτικό Ινστιτούτο PSYCHIAMA για την προώθηση της ψυχανάλυσης σε ευρύ κοινό. Όπως λέει και η ίδια «η ψυχανάλυση δεν είναι μόνο για την ελίτ..».

Αρθρογραφεί σε ψυχαναλυτικά περιοδικά και διεξάγει ψυχαναλυτικά σεμινάρια εκτός από την έδρα της ως προσκεκλημένη σε Αθήνα, Βόλο (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και Θεσ/κη (Κέντρα Υγείας). Η έρευνά της σχετικά με τον Λακάν ξεπερνά τα όρια του ελλαδικού χώρου και επεκτείνεται στην Γαλλία και ειδικότερα στο Παρίσι. Διατηρεί συχνή επικοινωνία με πολύ σημαντικούς επόπτες στον ψυχαναλυτικό χώρο όπως ο J. D. Nasio στον οποίο εμπιστεύτηκε ο ίδιος ο Λακάν το Σεμινάριό του, και με τον οποίο συνεργάζεται κατά καιρούς σε πολλαπλά πεδία της ψυχανάλυσης. Η κριτική της ματιά στην λακανική ψυχανάλυση συνάδει με την σκέψη του Slavoj ZiZek, της Marie Balmary και του Jean Baudrillard. Επιπλέον είναι μεταφράστρια ψυχαναλυτικών κειμένων από τα ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά και αγγλικά.

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν τα βιβλία της,«Ά-βορος, εγκλήματα στις ψυχοθεραπείες» (εκδ. Γαβριηλίδης, 2013), Το ψυχαναλυτικό της παραμύθι «Η πριγκίπισσα και ο νάνος του όχι» (εκδ. Συμπαντικές Διαδρομές, 2013), « Η Αλίκη στη χώρα της παράνοιας» (εκδ. Έναστρον, 2014), «Κόμπος στο λαιμό» Ψυχανάλυση και Εγκλήματα, Αστυνομική Λογοτεχνία Μυστηρίου (εκδ.Γαβριηλίδης, 2015) και το πρόσφατο βιβλίο της «Τα κόκκινα παπούτσ(ι)α» (εκδ. Έναστρον, 2017). Στο Παρίσι κυκλοφορούν τα βιβλία της, «Crimes en psychotherapies, A-voros» και «La princesse et le nain du non» απο τον εκδοτικό οίκο L' Harmattan (2014) και εντάσσονται στην Collection, Etudes Psychanalytiques. Ήδη έχει αρχίσει η διαδικασία μετάφρασής τους και σε άλλες ξένες γλώσσες. Επίσης το βιβλίο της «Η Αλίκη στη χώρα της παράνοιας» με υπότιτλο Ψυχαναλυτικά Σεμινάρια πάνω στην τοπολογία της αγάπης και της διαστροφικής απόλαυσης (εκδ. Έναστρον, 2014) παρουσιάσθηκε απο την ίδια την συγγραφέα στην 11η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσ/κης τον Μάιο του 2014 με μεγάλη επιτυχία. H πολυετής κλινική εμπειρία που διαθέτει στην ψυχανάλυση και η διδασκαλική της επάρκεια ως πρώην εκπαιδευτικός καθιστούν πολύ παραστατική την παρακολούθηση των ψυχαναλυτικών της σεμιναρίων.

Επιπλέον για πρώτη φορά σε διεθνή κλίμακα η Σώτη Γρίβα επινόησε την «Χοροανάλυση». Βασίζεται στις πολυετείς γνώσεις της ως Δασκάλας χορού - Χορογράφου πάνω στις παραδοσιακές φόρμες του χορού και σε μοντέρνους αυτοσχεδιασμούς. Συνδυάζει την ασυνείδητη εικόνα του σώματος με κινησιολογική ανάλυση και με το βλέμμα του Άλλου. Ένα από τα σεμινάρια κάθε χρονιάς αφορά την διδασκαλία της «Χοροανάλυσης» σε χορευτικές ενότητες. Όλα τα σεμινάρια της προωθούν τον διάλογο, την διαλεκτική κα την κριτική σκέψη και επεκτείνουν τους ορίζοντες της ψυχανάλυσης. Στο πέρας κάθε σεμιναρίου δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.


Soti Griva is a Lacanian psychoanalyst - author holding a postgraduate specialisation (with honours) in the Lacanian unconscious by the Kapodistrian University of Athens. She has participated for several years at the International School of Psychoanalysis of the Forums of the Lacanian Field (EPFCL) based in Paris. She has recently founded the Psychoanalytic Institute PSYCH(I)AMA to promote psychoanalysis among the broader public. As she herself says, "psychoanalysis is not just for the elite..."

She writes articles in psychoanalytic journals and conducts psychoanalytic seminars outside her place of residence as a guest in Athens, Volos (University of Thessaly) and Thessaloniki (Health Centres). Her research on Lacan goes beyond the boundaries of Greece and expands in France, especially in Paris. She maintains contact with very important mentors in the psychoanalytic field such as J. D. Nasio, to whom Lacan himself has entrusted his Seminar. Her critical look on Lacanian psychoanalysis is in line with the thought of Slavoj ZiZek, Marie Balmary and Jean Baudrillard. Furthermore, she is a translator of psychoanalytic texts from Spanish, Italian, French and English.

In Greece, she has published the books: "Crimes in psychotherapies, A-voros" (ed. Gavriilidis, 2013), her psychoanalytic fairytale "The princess and the dwarf of no" (ed. Cosmic Journeys, 2013), "Alice in paranoia land" (ed. Enastron, 2014), and her recent book "Lump in the throat" - Psychoanalysis and Crimes, Mystery Crime Literature (ed. Gavriilidis, 2015). In Paris, she has published the books: "Crimes en psychothérapies, A-voros" and "La princesse et le nain du non" from the publishing house L'Harmattan (2014), which are part of the Collection, Etudes Psychanalytiques. Process of their translation to other languages has already begun. Moreover, her book "Alice in paranoia land", with subtitle Psychoanalytic Seminars on the topology of love and perverse pleasure (ed. Enastron, 2014), was presented by the author herself in the 11th International Book Fair of Thessaloniki in May 2014, with great success. In a few months her new book is to be issued, entitled "Red Shoes, Statue-mushroom: the secret error of Lacan and Freud" (ed. Enastron, 2016).

Soti Griva has many years of clinical experience as adult and child psychoanalyst, combining it with didactic analysis in seminars delivered weekly in PSYCH(I)AMA Psychoanalytic Institute. Her seminars complement what is missing from the clinical education nowadays; moreover, her teaching competency as a former educator renders her psychoanalytic seminars vivid and pleasant to attend. Additionally, Soti Griva has invented "Choroanalysis" for the first time. It is based on her years of knowledge as a dance teacher-choreographer on traditional forms of dance and modern improvisations. It combines the unconscious body image with kinesiological analysis and with the look of the Other. One of the seminars each year concerns the teaching of "Choroanalysis" at dance sections. All her seminars promote dialogue, dialectic and critical thinking, broadening the horizons of psychoanalysis.


Soti Griva est une psychanalyste lacanienne - autrice tenant une spécialisation d'études supérieures / Maitrise (avec les honneurs) dans l'inconscient lacanien par l'Université d 'Athènes.Sh e has participated for several years at the International School of Psychoanalysis of the Forums of the Lacanian Field (EPFCL) Elle a participé pendant plusieurs années à l'Ecole Internationale de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien (EPFCL)based in Paris. basée à Paris. Elle a récemment fondé l'Institut Psychanalytique PSYCH(I)AMA afin de promouvoir la psychanalyse parmi le grand public. Comme elle dit elle - même, "la psychanalyse n’is not just for the elite .. . "est pas seulement pour l'élite..."
Elle écrit des articles dans des revues psychanalytiques et organise des séminaires psychanalytiques en dehors de son lieu de résidence en tant qu'invitée à Athènes, Vólos (Université de Thessalie) et Thessalonique (centres de santé). Sa recherche sur Lacan va au-delà des frontières de la Grèce et s’étend en France, surtout à Paris. Du contact avec des mentors très importants dans le domaine psychanalytique, tels que J. D. Nasio, à quiLacan himself has entrusted h i s S eminar. Lacan lui-même a confié son séminaire. On regard critique sur la psychanalyse lacanienne est en ligne avec la pensée de Slavoj Zizek,Marie Balmary Marie Balmaryand Jean Baudrillard . et Jean Baudrillard. En outre, elle est une traductrice de textes psychanalytiques à partir de l'espagnol, l'italien, le français et l'anglais.
En Grèce, elle a publié les livres: "Crimes en psychothérapies, A-voros" (ed. (éd. Gavriilidis , 2013), sa conte de fées psychanalytique "La princesse et le nain du non" (éd. Voyages Cosmiques, 2013),"Alice in paranoia land " (ed. Enastron, 2014) , et son livre récent" Lump in the throat " - Psychoanalysis and Crimes , Mystery Crime Literature (ed. "Nœud dans la gorge" - Psychanalyse et crimes, Littérature policière de mystère (éd. Gavriilidis , 2013). A Paris, elle a publié les livres: "Crimes en psychothérapies, A-voros" et "La princesse et le nain du non" à partir de la maison d'édition L'Harmattan (2014), qui font partie de la collection Etudes Psychanalytiques. La procédure de leur traduction dans d'autres langues a déjà commencé. En outre, son livre "Alice au pays de la paranoïa", avec le sous-titre Séminaires psychanalytiques sur la topologie de l'amour etperverse du plaisir (ed. Enastron, 2014), a été présenté par l'autrice elle-même lors de la 11ème Foire Internationale du Livre de Thessalonique, mai 2014, avec un grand succès. Son nouveau livre doit être publié, intitulé "Chaussures rouges, Statue-champignon: l'erreur secrète deLacan Lacanand etFreud " de Freud" (éd. Enastron, 2016).
Soti Griva a de nombreuses années d'expérience clinique comme une psychanalyste des adultes et des enfants. Avec une analyse didactique à des séminaires livrés chaque semaine à l’institut psychanalytiqueInstitute . Ses séminaires complètent ce qui manque dans la formation clinique de nos jours;moreover, her en outre, sa compétence en l’enseignement en tant qu’ancienne éducatricerenders rendher psychoanalytic seminars ses séminaires psychanalytiques vivid and pleasant to attend. Vifs et agréables à fréquenter. De plus, Soti Griva a inventé la "Choroanalyse" pour la première fois. Elle est basée sur ses années d'expérience en tant que professeur de danse et chorégraphe sur les formes traditionnelles de la danse et les improvisations modernes. Elle combine l'image du corps inconscient avec l'analyse kinésiologique et avec le regard de l'Autre.One of the seminars each year c oncerns the teaching of "Choroanalysis" at dance sections. L'un des séminaires chaque année concerne l'enseignement de la "Choroanalyse" lors des sections de danse. Le dialogue, la dialectique et la pensée critique, élargissant les horizons de la psychanalyse.

sotiGriva2

0_0000_DSC_8894

0_0001_DSC_8916

0_0002_DSC_8919

0_0004_DSC_8927

παρανοιος

ΠΑΡΑΝΟ-ΙΟΣ

«απόσπασμα βιβλίου» Ζείτε σε μια γιγαντιαία προσομοίωση πραγματικότητας, …

η αναγκη να καταλαβεις

Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ…

(απόσπασμα σεμιναρίου) Έχετε δει να τρέχουν πίσω από «το κατάλαβα» …

οπως το ματριξ

Όπως στο matrix…

Σε συνδέουν στην πρίζα, δουλεύεις και σε αποσυνδέουν όταν τελειώσεις …